Haber 7

Beyyine Suresinin anlamı ve okunuşu! Beyyine suresinin faziletleri ve önemi nedir?

Beyyine sûresi, Kur'ân-ı Kerîm sûrelerinden evsat-ı mufassal sûreler arasında yer alır. Delil anlamına gelen Beyyine Suresinde iyilerin âhiretteki durumlarını özetleyen açıklamalar bulunmaktadır. Beyyine Suresinde Ehl-i kitap ve müşriklerin inkarcı tutumları eleştirilerek kıyamet günü büyük bir azap ile sınanacakları anlatılmaktadır. Peki Beyyine suresi nasıl okunur?
GİRİŞ 02.01.2019 17:16 YAŞAM
Metin Boyutu
Beyyine Suresinin anlamı ve okunuşu! Beyyine suresinin faziletleri ve önemi nedir?

Beyyine Suresi Kur'an-ı Kerim'in 98. suresidir. 8 ayetten oluşur.

Beyyine, kelime anlamı olarak “açık delil, kesin belge” anlamlarına gelmektedir. Beyyine suresi Müslümanlar tarafından farklı isimlerle de anılmaktadır. Bu isimlerden sıklıkla kullanılanlar “Kayyime, Beriyye, İnfıkak” adlarıdır. Rivayet olunur ki; bu sure Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından “LemYekünillezineKeferü” olarak anılmıştır.

 

Beyyine Suresi, Yüce Allah'ın Yahudilerin Medine’de ahir zaman peygamberine iman etmek için geldiklerini ve beklenti içinde olduklarını; ancak kendilerine “beyyine” ile ahir zaman peygamberi geldiği zaman kendi beklentilerine uygun olmadığı için inkar ettiklerini taaccüple anlatır. Böyle açık delillerle gelen bir peygambere inanmayanların insanların en şerlileri olduğunu belirterek ebediyen cehenneme layık olduklarını anlatır. İman edip imanlarında ihlâslı olanların, salih amel işleyenlerin de insanların en hayırlıları olduğunu belirtir. Salih amelin ise başta namaz ve zekât ibadeti olduğunu ifade eder. Halis tevhide inanıp, peygambere tabi olan, namaz kılıp zekât verenlerin insanların en hayırlıları olduğunu ve mükâfatlarının da ebedi cennet olduğunu anlatır.

BEYYİNE SURESİ NASIL OKUNUR?

beyyine suresi

Bismillahirrahmanirrahim;

1- Lem yekünillezine keferu min ehlil kitabi velmüşrikine münfekkıyne hatta te'tiye hümülbeyyineh
2- Rasulüm minallahi yetlu suhufem mütahherah
3- Fiha kütübün kayyimeh 
4- Ve ma teferrekallezıne utül kitabe illa min ba'di ma caethümül beyyineh 
5- Ve ma ümiru illa liya'büdüllahe muhlisıyne lehüd din hunefae ve yükıymussalate ve yü'tüzzekane ve zalike diynülkayyimeh
6- İnnelleziyne keferu min ehlilkitabi velmüşrikiyne fiy nari cehenneme halidiyne fiyha ülaike hüm şerrülberiyyeh 
7- İnnelleziyne amenu ve 'amilussalihati ülaike hüm hayrülberiyyeh 
8- Cezaühüm'ınde rabbihim cennatü 'adnin tecriy min tahtihel'enharü halidiyne fiyha ebeden radıyallahü 'anhüm ve radu 'anhü zalike limen haşiye rabbeh

BEYYİNE SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi. 
2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır. 
4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir. 
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. 
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

BEYYİNE SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse), Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.”(1)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: -‘Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cenette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim’. “(2)

Bu sure hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Eğer insanlar bu surenin içindekini(faziletini) bilmiş olsalardı, ailesini ve malını terk ederlerdi de onun içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi” buyurmuşlardır. Huzaa kabilesinden birisi dedi ki:
-“Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah’ın Resulü!” Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
-“Bu sureyi münafıklar okuyamaz ve kalbinde Allah’ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah’a yemin ederim ki, muhakkak bu sureyi mukarreb olan melekler, yer ve gökler yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa, Allah’u Teala onun dinini, dünyasını muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”

Rivayete göre;

Bu sureyi vird edinrek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Düşman şerrinden korunmak için okunur.

Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur.

Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.

BEYYİNE SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

Sure Yahudi ve Hırıstiyanları muhatap almıştır ve özel olarak da Ubey b. Kaab muhatap alınmıştır. Ubey b. Kâab Müslüman olan Yahudi âlimlerindendi. Ehl-i Kitap olan Yahudilerin peygamberimizle (sav) münakaşa etmeleri üzerine onlara sert eleştiride bulunmak için nazil olmuştur. Sure nazil olunca Resulullah (sav) Ubey b. Kaab’a giderek “Allah sana Kur’ân okumamı emretti” buyurdu. Ubey b. Kaab “Benim ismimi Allah mı sana söyledi?” dedi. Peygamberimiz (sav) “Senin ismini Allah söyledi” diyince Ubey (ra) ağlamaya başladı.

Peygamberimiz (sav) sureyi Ubey’e okumasının amacı gelen ayetleri ona tebliğ etmek, onun bilgisini sağlamlaştırmak, imanını kuvvetlendirmek içindir.

Yorumlar

2
  • semanur

    2 ay önce Şikayet Et beyyine suresi
    Toplam beğeni
  • Rüya

    3 ay önce Şikayet Et Çok faydası oldu teşekkürler (hazırlayana)
    Toplam beğeni
Algıladığımıza göre şu anda haber7.com’un mobil versiyonuna normal bir tarayıcıdan erişmeye çalışmaktasınız.
Daha iyi dolaşabilmeniz için normal siteye dönmenizi öneriyoruz.