Namaz kıldıktan sonra tesbihte ne çekilir? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler!

Peygamber Efendimiz (SAV)'in namazlardan sonra çekmemizi tavsiye ettiği zikirleri ve anlamlarını bir araya getirdik. Namazı kılıp seccadeden kalkmadan önce yapabileceğiniz namaz tesbihatının detaylarını ve namazdan sonraki zikirleri neden 33 defa çektiğimiz konusundaki rivayetleri haberimizde okuyabilirsiniz. Tesbihte ne çekilmeli? Tesbihte yapılması faziletli zikirler neler? Tesbihte söylenen zikirlerin anlamları...

GİRİŞ 14.01.2020 08:09 GÜNCELLEME 24.01.2020 09:57 Yaşam
Namaz kıldıktan sonra tesbihte ne çekilir? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler!
Namaz kıldıktan sonra tesbihte ne çekilir? Namazdan sonra okunacak dua ve zikirler!

Peygamber Efendimiz (SAV)'in ömrü boyunca uyguladığı ve biz ümmetlerinin de aynı şekilde yapmasını istediği bazı ibadetler vardır ki; bu ibadetler hem maneviyatımızı kuvvetlendirerek bizi Allah (c.c)'a yakınlaştırır hem de Efendimiz'in sünnetine uyduğumuz için bolca faziletleriyle sevap kazandırır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in gündelik yaşantı içerisinde özellikle de namazlardan sonra sık sık yaptığı tesbihatlar, biz mümin kimselere de rehber niteliğinde olmalıdır. Pek çok önemli ve ulvî zikir kelimelerinin tekrarlanmasına sebep olan tesbihatlar, namazın usulüne uygun en güzel şekilde bitirilmesi olarak da nitelendirilebilir. Arapça'da kelime manasına baktığımızda Allah'ı anmak, düşünmek şeklinde ifade edilebilen zikir, lisan ile, kalp ile ve organ ile 3 şekilde yapılır. Gündelik yaşantımız içerisinde Allah'ı her an ve vakit anmamız bizim faydamıza olan bir şeydir. Nedeni ise dünyalık işlerden uzak durup, kalbi tamamen Allah ile yakın hissetmek içindir. Böylelikle manevi huzurumuzu da tam anlamıyla içimize almış oluruz. Allahı zikretmek için en güzel vakitlerden birisi de O'nun rızasını kazanmak için kıldığımız namaz vaktidir. Namaz kıldıktan sonra yapacağımız zikirler ile daha fazla huşu içerisinde olabiliriz. Peki namaz sonrası tesbihte neleri çekmeliyiz? Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır? Tesbih çekerken nelere dikkat edilmeli? İşte tesbih çekmenin adabı...

NAMAZDAN SONRA TESBİHTE HANGİ ZİKİRLER ÇEKİLMELİ? HADİS-İ ŞERİFLERLE ÖRNEKLERİ...

Namazdan sonra tesbihte ne çekilir?

Tesbihat'ın kelime anlamına baktığımızda namazdan sonra Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız zikir anlamına gelir. Namaz ibadetini evde ya da camide eda ettikten sonra tesbih çekerek sünnete uymalıyız. Namazdan sonra hangi zikirleri tesbihte çekmenin faziletli olduğu hakkında bilgi sahibi değilseniz, bu konuyla ilgili çok sayıda hadis-i şerife bakarak kendinize bir yol çizebilirsiniz.

Peygamberimiz (SAV), sahabeleri ile beraber bulunurken onların gönlünü ferahlatan şu tavsiyede bulunmuştur: 

“Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla, sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Meğer ki, sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Her namazdan sonra otuz üç kere ‘sübhanallah’, otuz üç kere ‘elhamdülillah’, otuz üç kere ‘Allahü ekber’ derseniz, tamamı 99 eder. Yüzün tamamında da, ‘Lâilaheillallahü vahdehu lâ şerika leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr’ derseniz, günahlarınız denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.” (Müslim, Mesacid: 146; Ebû Dâvud, Vitir: 2)

TIKLA: PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN TAVSİYE ETTİĞİ GÜNLÜK ZİKİRLER

Namaz sonrası çekilmesi gereken zikir ve anlamları

Ayet örneği: Allah (c.c) Kur'an-ı Kerim'de, tesbih çekmeyi zikirle birlikte anmıştır: "Ey inananlar! Allah'ı çok zikredin (anın) ve O'nu sabah akşam tesbih edin" (el-Ahzab, 33/41, 42).

TIKLA OKU: Esmaü'l- Hüsna (Allah'ın 99 ismi) nedir? Rahatlatan Esmaül hüsna zikirleri ve anlamı

NAMAZ SONRASINDA ÇEKEBİLECEĞİNİZ ZİKİRLER VE ANLAMLARI

Tesbihte neler söylenmeli?

“Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm ve etübü ileyh.”

Manası​: “Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza­sında biricik hakim-i mutlak) olan Allah’a istiğfar eder beni affetmesini iste­rim.”

“Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîym.”

Manası: “Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.”

33 Elhamdülillah.

Manası: “Hamd Allah’adır.”

33 Allah-u Ekber.

Manası: “Allah en büyüktür.”

33 Sübhanallah.

Manası: “Allah noksanlardan münezzehtir.”

“Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.”

Manası: “Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.”

NOT: Peygamberimiz (SAV)'in sağ parmaklarının boğumlarıyla tesbih çektiği bilinmektedir.

BAZI TESBİHLER NEDEN 33 DEFA ÇEKİLİR?

Tesbihlerde zikirler neden 33 defa çekilir?

TIKLA OKU: CEMAATTE REKAT NASIL TAMAMLANIR?

Çekilmesi gereken tesbih miktarları hakkında farklı rivayetler vardır. Bunlardan bazıları zikirlerin 11’er, bazıları 25’er, bazıları da 10’ar defa söylenebileceği yönündedir. Ancak, 33’er kez söylenmesi ile ilgili rivâyet edilen hadisler daha fazladır. 

Zikrin 33 kez çekilmesinin önerilmesi, 33'ün 3 ile çarpımında 99 etmesidir. Böylelikle Allah’ın 99 ismiyle zikretmiş olunur.

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUALAR! NAMAZ SONRASI DUA ÖRNEKLERİ

Ayetel Kürsi

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

NAMAZ KILDIKTAN SONRA AYETEL KÜRSİ OKUMANIN FAZİLETİ...

Ebû Ümamete’l-Bâhilî (r.a ) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:

“Her kim, her namazın peşinde Âyetü’l-Kürsî’yi okursa, onunla cennete girmek arasında ancak ölüm vardır (öldüğü gibi cennete girer).” Nesâî, Sünen-i Kübra, 9928; Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, 2385; Heysemî, Mecme‘u’z-Zevâid, 10/102; Taberânî, el-Kebîr,7532; el-Evsat, 8068; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 1/562, 569

Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim, her farz namazın arkasından Âyetü’l-Kürsî’yi okursa, öteki namaza kadar (maddî ve manevî bütün belâlardan) korunur ve buna (Âyetü’l-Kürsî’yi her namazın arkasından okumaya) ancak peygamber, sıddîk veya şehîd devam eder.” Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, 2396; Suyûtî, Dürru’l-Mensur, 2/6; Münâvî, Feyzü’l-Kadir, 6/197; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, 1/562, 569

ZİKİR ÇEKMENİN ÖNEMİ NEDİR? KURAN-I KERİMDE VE HADİSTE GEÇEN ZİKİR

zikir nasıl çekilir? zikir ayetleri

Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim'in Ankebut Suresinde (29), 45 “Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir.” ifadesi geçmektedir. Daha bunun gibi nice ayet-i kerimede yer verilen ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in de hadis-i şeriflerinde değindiği zikirler, bizler için oldukça kıymetli bir ibadettir. Kurtuluşa ermemiz ve dünyanın geçici zevklerine aldanmamak için kendisini sık sık zikretmemizi isteyen Allah (c.c) Kuran-ı Kerimdeki şu surelerde zikretmenin önemine değinmiştir:

''Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 13/28)

“Allah’ı çokça zikredin ki, felaha eresiniz.” (Enfal, 8/45)

“Beni anın, ben de sizi anayım.” (Bakara, 2/152)

"Sabah akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an; sakın gafillerden olma.” (Araf, 7/205)

Allah Resulü de zikrin önemi ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

“Size en hayırlı, Allah katında en değerli, derecenizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı, düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan, onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi?” diye sordu. Onlar da:

"Evet, söyle." dediler. Efendimiz (SAV) de:

“Allah Teâlâ’yı zikretmektir.” buyurdu. (İbn Mâce, Edeb 53)

En kıymetli zikirlerden birisi: “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber.' demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.” (Müslim, Zikir 32)

ETİKETLER

YORUMLAR 3
 • Hakikat 1 hafta önce Şikayet Et
  Bu zikir de çok önemlidir sahih buhari de geçer efendimiz sav tavsiye eder dile hafif mizanda ağır gelecek iki kelime subhanallahi vebihamdihi subhanallahil aziym dir önemle tavsiye etmiştir söyleyen kazanır selamlar
  Cevapla
 • Vakkas 1 ay önce Şikayet Et
  Allah razı olsun
  Cevapla
 • dertli 6 ay önce Şikayet Et
  insanlar kitabı bırakıp telefonlara yöneldi bu çok güzel bir hareket inşallah devam eder vesile olandan ALLAH RAZI OLSUN
  Cevapla

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR