Ipad Pro Apple tanıtıldı özellikleri - Ipad Pro

Apple, merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ı dün görkemli bir törenle tanıttı.

ABONE OL
GİRİŞ 10.09.2015 09:25 GÜNCELLEME 10.09.2015 09:25 TEKNOLOJİ
Ipad Pro Apple tanıtıldı özellikleri - Ipad Pro
Ipad Pro Apple tanıtıldı özellikleri - Ipad Pro

Dev ekranlı iPad Pro, Apple TV ve akıllı kalem de gecenin diğer sürprizleriydi.Apple yeni çıkaracak olduğu iPad Pro nun görüntüsünü ve teknik özelliklerini teknoloji severlerle paylaştı. Özellikle pil kullanımında dayanıklı olan telefon 12.9 inçlik bir ekran ile piyasadaki tüm tabletlere göre en büyük ekranla zirveye çıkacak gibi görünüyor.Apple ceosu Tim Cook yaptığı açıklamalarıyla A9X işlemciye sahip bu iPad Pro nun kendisinden önceki modellere göre iki kat daha hızlı olduğunu, dört adet hoparlöre sahip olduğunu ve kalınlığının 86.9 mm olduğunu belirtti.10 saatlik bir batarya enerjiye sahip olan bu tablet üstelik Apple pencil olarak adlandırılan bir fiziksel klavye bulunduruyor.

 

ABD mer­kez­li tek­no­lo­ji de­vi App­le'ın San Fran­cis­co'da­ki  Bill Gra­ham Ci­vic Au­di­to­ri­um'da dü­zen­le­di­ği lans­man ye­ni ürün­le­ri­ni gö­rü­cü­ye çı­kar­dı. App­le CE­O'su Tim Co­ok, ye­ni iP­ho­ne mo­del­le­ri­ni ta­nıt­tı. Me­rak­la bek­le­nen iP­ho­ne 6S, ‘3D To­uc­h’ ve 4K vi­de­o çe­ki­mi gi­bi özel­lik­le­re sa­hip.

3D To­uch sa­ye­sin­de bir do­ku­nuş­ta par­ma­ğı­nı­zı kal­dır­ma­dan bir­den faz­la iş­lev ger­çek­leş­tir­me im­ka­nı ve­ri­yor. A9 iş­lem­ci­nin kul­la­nıl­dı­ğı iP­ho­ne 6S’­nın per­for­man­sı ve ener­ji ve­rim­li­li­ği ön­ce­ki­le­re gö­re çok iyi. iP­ho­ne 6 ve 6 Plus mo­del­le­rin­de 1GB RAM kul­la­nan şlrket, iP­ho­ne 6S’­de 2GB RAM kul­lan­dı. 4K vi­de­o kay­det­me özel­li­ği olan iP­ho­ne 6S’­ın ka­me­ra­sı 12 me­ga­pik­sel. App­le, iP­ho­ne 6’da kul­lan­dı­ğı uzay gri­si, al­tın ve gü­müş renk­le­ri­nin ya­nı­na bir de al­tın gül ren­gi ek­le­di. Co­ok, dün­ya­da iP­ho­ne pa­za­rı­nın en çok bü­yü­yen ül­ke­ler­den bi­ri­si­nin Tür­ki­ye ol­du­ğu­nu söy­le­di.  Bir sür­pri­ze im­za atan App­le, stylus ka­le­mi­ni ta­nıt­tı. Ka­le­min adı App­le Pen­cil ola­rak du­yu­rul­du. Fiyatlar ise şöyle: 16 GB iP­ho­ne 6S: 199 do­lar, 64 GB iP­ho­ne 6S: 299 do­lar, 128 GB iP­ho­ne 6S: 399 do­lar, 16 GB iP­ho­ne 6S Plus: 299 do­lar, 64 GB iP­ho­ne 6S Plus: 399 do­lar, 128 GB iP­ho­ne 6S: Plus 499 do­lar.

 

 

iPAD PRO GELİYOR

Ve uzun zamandır konuşulan dev ekranlı iPad Pro ilk kez ortaya çıktı. 12.9 inç'lik dev bir ekrana sahip olan iPad Pro'nun ekranında 5.6 milyon piksel var.  Apple'ın bugüne dek çıkardığı en büyük tableti olan iPad Pro, Apple'ın A9X işlemcisinden güç alıyor. A8X’e göre 2 kat daha fazla bellek bant genişliği, 2 kat daha hızlı depolama performansına sahip. 6.9 mm inceliğinde olan iPad Pro, 6.1 mm olan iPad Air 2'ye göre biraz daha kalın bir yapıda... Batarya ömrü 10 saat olan ve  üzerinde 4'lü hoparlör yer alan cihaz bu anlamda da bir ilk. iPad Pro için özel olarak geliştirilen akıllı klavye ise Bluetooth bağlantısını kullanmadan iPad ile bağlantı kurabiliyor.  iPad Pro’nun fiyatları ise,32 GB iPad Pro (WiFi): 799 dolar, 128 GB iPad Pro (WiFi): 949 dolar, 128 GB iPad Pro (WiFi+LTE): 1079 dolar.

APPLE TV SAHNEDE

App­le TV, do­kun­ma­tik ku­man­da­sı ve Si­ri en­teg­ras­yo­nu ile dik­kat çe­ki­yor. iTu­nes, Netf­lix, Hu­lu, HBO, Show­ti­me için­de Si­ri ile ara­ma ya­pı­la­bi­li­yor. Film­ler, te­le­viz­yon film­le­ri, fo­toğ­raf­lar ve mü­zik­le­ri bir ara­da su­nan ara yü­zü dı­şın­da App­le TV'nin ku­man­da­sın­da da ar­tık Si­ri bu­to­nu yer alı­yor. Böy­le­ce ar­tık se­si­niz­le ko­mut ve­re­rek uy­gu­la­ma­la­rı App­le TV üze­rin­den ça­lış­tı­ra­bil­mek müm­kün.  TV’­nin fi­yat­la­rı ise, 32 GB: 149 do­lar, 64 GB: 199 do­lar.

App­le Watch için ye­ni uy­gu­la­ma­lar ge­li­yor. Bu uy­gu­la­ma­lar ara­sın­da, GoP­ro, Fa­ce­bo­ok Mes­sen­ger, iT­rans­la­te ve kul­la­nı­cı­nın sağ­lık bil­gi­le­ri­ni an­lık ola­rak ve­ren AirS­trip uy­gu­la­ma­sı var.

 

 

ETİKETLER

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR